Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

 
 

[instagram-feed num=8 cols=4 showheader=false showbutton=false showfollow=false]

УСЛУГИ

Предпроектно проектиране

Същност: Анализиране на особеностите и целите на инвестиционните намерения на клиента. Проучване на възможностите им за реализация в отделни имоти и при конкретни градоустройствени параметри. Съпоставка на възможните варианти за реализацията им. Проучване тенденциите на пазара и особеностите на конкурентните проекти. Сравнителен анализ на финансовата ефективност на инвестицията при алтернативни проектни решения.

Цел: Изготвяне на задание за инвестиционен проект при осигурена максимална информираност на клиента.

Проектантски услуги

Същност: Изготвяне на инвестиционни проекти в съответствие със заданието за проектиране, изходните данни за обекта и нормативната уредба. Комплексно проектиране на сгради и съоръжения във всички фази и по всички части (Архитектура, Конструкции, ТОВК, Електро, ВиК, Геодезия, Технология, Паркоустройство, ПБЗ, ПУСО). Проектната документация отразява резултата на съзидателен, интелигентен труд на проектантския екип. Квалификацията, опитът и мотивацията на архитекти и инженери гарантира отлично качество на отделните проектни части, перфектна съгласуваност помежду им и оптимизиране на проектните решения спрямо прогнозния бюджет. Активното сътрудничество и ангажираност на клиента обуславят точната реализация на инвестицията чрез проекта.

Цел: Подготвяне на проектна документация във фази и обхват, необходими за издаване на строително разрешение от общинската администрация и провеждане на търг за изпълнение на строителството.

Консултантски услуги

Същност: Проучване на статута на трайно ползване на имота и привеждането му в съответствие със заявените инвестиционни намерения на клиента. Изготвяне за целта на устройствени схеми и планове и провеждане на процедурите по одобрението им. Набавяне на данни за съществуващите инфраструктурни мрежи и съоръжения и проучване на условията за присъединяване към експлоатационните дружества. Изследване на хидрогеоложките данни на терена. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проектната документация с нормативните изисквания.

Цел: Осигуряване на клиента на всички изходни данни за обекта, необходими за изготвяне на инвестиционния проект и нормативно изискуеми за последващото му одобрение в общинската администрация.

Управление на проект

Същност: Изготвяне на тръжна документация и консултации при избор на главен изпълнител, подизпълнители, доставчици на обекта. Управление на строителния процес и осъществяване на независим строителен надзор чрез наши партньори. Извършване на постоянен авторски надзор и контрол на качеството на изпълнение. Възможност за осъществяване на проектов мениджмънт по отношение на прогнозен бюджет и линеен график за изпълнение.

Цел: Контрол по време на строителството за съответствието на обекта с проектното решение, нормативните изисквания, заложените качество, бюджет и срокове на изпълнение.